Rezultate

Rezultate intermediare

Rezultate finale ale proiectului

1. Plan de acțiune pentru implementarea Strategiei naționale pentru dezvoltarea durabilă a României 2030 (SNNDR 2030)

Punerea în practică a Obiectivelor pentru Dezvoltare Durabilă la nivel național este un proces care necesită o concepție holistică (formulată în SNDDR 2030), precum și un set de măsuri concrete care vor fi incluse în Planul de acțiune dezvoltat în cadrul proiectului. Planul de acțiune este principalul instrument care asigură coerența politicilor publice în domeniul dezvoltării durabile

2. Plan de comunicare pentru implementarea SNDDR 2030

Strategia pleacă de la premisa că dezvoltarea durabilă reprezintă un cadru de gândire care, odată însușit de către cetățean, va ajuta la crearea unei societăți mai echitabile, definită prin echilibru și solidaritate și care să poată face față schimbărilor generate de probleme actuale globale, regionale și naționale. Tranziția către dezvoltare durabilă necesită formarea unei mase critice la nivelul societății care să susțină aceste principii. Planul și activitățile de comunicare vor contribui la creșterea notorietății conceptului de dezvoltare durabilă și vor stimula participarea și implicarea cetățenilor în luarea deciziilor în sfera publică.

3. Mecanism de monitorizare a implementării SNDDR 2030 și bază de date statistice coerentă

Procesul de monitorizare este esențial pentru punerea în practică a Strategiei. În cadrul proiectului, Insitutul Național pentru Statistică va realiza setul național de indicatori de dezvoltare durabilă, care va fi validat de către Consiliul Consultativ pentru Dezvoltare Durabilă. Pe baza acestor indicatori, Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă va urmări progresul implementării țintelor SNDDR 2030. Agregatorul de date statistice, construit în cadrul proiectului Starea Națiunii (SIPOCA 611), își extinde funcționalitatea pentru proiectul „România durabilă”. Indicatorii naționali de dezvoltare durabilă vor fi preluați automat alături de indicatorii EUROSTAT. Aceste date și serii de date deschise, socio-economice și de mediu, sistematizate și agregate, alături de seriile de date subiective (bazate pe sondaj de opinie, prin barometre de opinie publică) vor permite o proiecție în timp, semnalând tendințe, evoluții probabile, provocări care să permită formularea scenariilor de lucru pentru decidenții politici.

Ca parte a mecanismului de monitorizare, se va elabora Codul român al sustenabilității care va crea mecanismele pentru raportarea nefinanciară cu privire la aspectele de mediu, de personal și sociale.

Pentru măsurarea percepției publice asupra obiectivelor de dezvoltare durabilă propuse în SNDDR 2030 se vor elabora barometre de opinie. Datele obținute vor fi complementare expertizei furnizate de specialiști pentru elaborarea Planului de acțiune.

4. Cadru instituțional adecvat pentru implementarea și monitorizarea SNDDR 2030

Pentru peraționalizarea nucleelor de dezvoltare durabilă din cadrul autoritatilor publice centrale și locale se vor organiza sesiuni de formare profesională. Ca parte a acestui proces se va dezvolta standardul profesional aferent ocupației de „expert în dezvoltare durabilă”. Specializarea funcționarilor publici și menținerea lor implicați prin nucleele de dezvoltare durabilă vor asigura coerență și coordonare în procesul de implementare a SNNDR 2030.

Standardul este disponibil aici.

5. Act normativ pentru standardizarea procedurilor de interacțiune administrativă în scopul generării și utilizării datelor de dezvoltare durabilă în cadrul autorităților publice centrale și locale, cu responsabilități în implementarea SNDDR 2030

Va fi adoptat un act normativ care să reglementeze colectarea datelor statistice privind dezvoltarea durabilă de la nivelul instituțiilor publice și transmiterea acestora către Institul Național de Statistică și Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă în scopul utilizării în procesul de monitorizare și raportare a progresului în implementarea SNDDR 2030. Volumul considerabil de date, precum și numărul mare al actorilor implicați necesită o reglementare care să eficientizeze fluxul informațional, precum și acuratețea datelor. De asemenea, adoptarea actului normativ va îmbunătăți procesul de raportare prin creșterea numărului de instituții care furnizează date statistice.